Planowane

Planowane wycieczki

1. Wycieczki turystyczne i inne imprezy prowadzone przez Oddział nie mają charakteru komercyjnego i organizowane są na zasadach samoorganizacji – zgodnie ze statutem PTTK. Organizowane są dla wszystkich osób, lecz członkowie zrzeszeni w PTTK posiadają pierwszeństwo zapisu.
2. Przed dokonaniem zapisu na wycieczkę należy zapoznać się z jej warunkami i programem.

3.Uczestnicy wycieczek, którzy są członkami PTTK i mają opłaconą składkę na bieżący rok są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW) w ramach ubezpieczenia grupowego, natomiast pozostałe osoby powinny ubezpieczyć się we własnym zakresie.

4.Ubezpieczenie od NNW nie obejmuje uszczerbków na zdrowiu powstałych w wypadku po spożyciu alkoholu.

5.Każdy uczestnik bierze udział w wycieczkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zarząd Oddziału nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania wycieczki oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników wycieczki i osób trzecich.

6.Zastrzegamy sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki osobom, które nie stosują się do zaleceń organizatora.

7.  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu wycieczki lub jej odwołania z przyczyn od nas niezależnych, a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (np. załamanie pogody).

8. W przypadku gdy wycieczka nie dojdzie do skutku, osobom zapisanym zwracana będzie pełna wpłata wpisowa.

9. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych określonych przez prowadzącego wycieczkę. Posiadać odpowiedni ubiór i wyposażenia turystyczne na różne warunki atmosferyczne (szczególnie odpowiednie obuwie).

9.  Zapisy prowadzone są od dnia ogłoszenia w godzinach dyżurów w biurze Oddziału, telefonicznie i e-mailowo. Przy zapisie należy podać dane wszystkich zapisywanych osób.

10.Wpłaty za wycieczki dokonuje się w momencie zapisania, a w przypadku rezerwacji telefonicznych i e-mailowych wpłatę należy uiścić w ciągu 48 godzin, po potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, przelewem na rachunek bankowy Oddziału (liczy się termin wpływu na rachunek bankowy Oddziału).

11.Z uczestnictwa w wycieczce można zrezygnować do 5 dni przed terminem planowanej imprezy. W tym przypadku zwrócona zostanie wpłata pomniejszona o 50% chyba że, pojedzie za nią inna osoba, w pierwszej kolejności z listy rezerwowej, a jeśli nie ma takiej, należy samemu poszukać zastępstwa.
12.W przypadku, gdy wycieczka nie dojdzie do skutku ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń, osoby zapisane będą o tym fakcie niezwłocznie poinformowane, a koszt wpisowego w całości zwrócony.

13. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką osób dorosłych będącymi ich opiekunami. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas tej opieki.

14. Uczestnictwo w wycieczkach należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych i zdrowotnych.

15. Dokonanie wpłaty przez uczestnika wycieczki, równoznaczne jest z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem, jego przyjęciem  i wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji wycieczki oraz na publikowanie zdjęć z jego wizerunkiem.

16.W trakcie trwania wycieczki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom osoby prowadzącej wycieczkę oraz zgłaszać jej wszelkie problemy.

17. Osoba prowadząca wycieczkę może nie dopuścić do udziału w pieszej wycieczce górskiej uczestnika, którego ekwipunek nie będzie mu gwarantował bezpieczeństwa.

18.Każdy z uczestników wycieczki musi posiadać ważny dokument tożsamości. W przypadku wyjazdów zagranicznych wymagane jest posiadanie na wycieczce paszportu.

19. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga i ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa należy do Zarządu Oddziału PTTK w Dobczycach.

Zarząd Oddziału PTTK w Dobczycach zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych (imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu) na potrzeby organizacji imprezy turystycznej oraz ubezpieczenia uczestników.

 1. Każdy uczestnik wycieczki powinien znać jej trasę i miejsca postoju.
 2. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie.
 3. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką osób dorosłych będącymi ich opiekunami. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas tej opieki.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty: legitymację szkolą, kartę rowerową, lub dowód osobisty.
 5. Każdy uczestnik zobowiązuje się posiadać sprawny rower. Wyposażenie rowerów musi być zgodne z wymogami przepisów o ruchu drogowym.
 6. Wymagane jest posiadanie kasków rowerowych.
 7. Uczestnicy wycieczki w czasie jazdy nie mogą korzystać z telefonów komórkowych.
 8. Zgodnie z przepisami ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15.
 9. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.
 10. Niedopuszczalna jest jazda 2 uczestników wycieczki obok siebie chyba, że poruszają się w trenie niezabudowanym a szerokość jezdni wynosi 6 metrów i nie zbliża się inny pojazd.
 11. Odległości między rowerami powinny być takie aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2, 3 metry ale nie więcej niż 5.
 12. Grupę prowadzi kierownik, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.
 13. Osoby nie potrafiące utrzymać jednakowego tempa jazdy powinny jechać na końcu.
 14. O zmęczeniu lub słabym samopoczuciu każdy uczestnik powinien poinformować kierownika wycieczki.
 15. Po stwierdzeniu usterki, nawet najmniejszej, należy zatrzymać się i ją usunąć w celu uniknięcia większej awarii.
 16. Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.
 17. Nie wolno spożywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić zdrowiu, bezpieczeństwu jazdy czy życiu.
 18. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy.

Przewodnicy PTTK  zapraszają

na POWITANIE NOWEGO 2023 ROKU

                                                 NA TURBACZU

Trasa: Koninki-Tobołów – Turbacz- Suchy Groń – Koninki

  Suma podejść 464 m

  Suma zejść 779 m

  Region Gorce

  Najwyższy punkt Turbacz, 1310 m n.p.m.

  Punkty GOT 18

Przejście ok.14 km

PROGRAM:  Wyjazd o godzinie 8.00 z ulicy Podgórskiej w Dobczycach, powrót

 ok.16,00

 Data:  7 stycznia 2023 r. (SOBOTA)

 Cena  50,00 zł

Członkowie PTTK O/Dobczyce (z opłaconą składką) 45,00zł

(koszt wyciągu we własnym zakresie N 22,00 U 20,00 )

Na trasie planujemy ognisko, prosimy o zabranie kiełbasek 🙂 i dobrego humoru 🙂

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570.

lub biuro ul Podgórska 1

 Po przyjęciu zgłoszenia możliwość wpłaty konto nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

MAŁY SZLAK BESKIDZKI

Zaproszenie na wycieczkę w dn. 28.01.2023

Zapraszamy na kolejną wycieczkę w ramach wspólnego zdobywania  Odznaki „MAŁEGO SZLAKU BESKIDZKIEGO”

 PRZEŁĘCZ KOCIERSKA – KRZESZÓW

Przebieg trasy:   Przełęcz Kocierska – Potrójna – Przełęcz na Przykrej – Leskowiec Krzeszów

Łącznie ok. 18 km

 • Suma podejść 558 m
 • Suma zejść 778 m
 • Region Beskid Mały
 • Najwyższy punkt Leskowiec 922 m n.p.m.
 • Punkty GOT 23

PROGRAM:  Wyjazd o godzinie 8.00 z ulicy Podgórskiej w Dobczycach, powrót

 ok.15,00

Data:  28 stycznia 2023 r. (SOBOTA) 

Cena  75,00 zł

Członkowie PTTK O/Dobczyce (z opłaconą składką) 70,00

Na trasie planujemy ognisko, prosimy o zabranie kiełbasek 🙂 i dobrego humoru 🙂

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570.

lub biuro ul Podgórska 1

 Po przyjęciu zgłoszenia możliwość wpłaty konto nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem odznaki 

MAŁY SZLAK BESKIDZKI

Zaproszenie na wycieczkę w dn. 11.02.2023
Zapraszamy na kolejną wycieczkę w ramach wspólnego zdobywania Odznaki Mały Szlak Beskidzki
etap 4.
KRZESZÓW – ZEMBRZYCE
oraz PALCZA- BIEŃKÓWKA
Przebieg trasy: Krzeszów – Żurawnica, Kozie Skały – Zembrzyce
Palcza – Babica Zachodnia – Bieńkówka
Łącznie ok. 14 km
ℹ️Krzeszów – Zembrzyce
• Suma podejść : 277 m
• Suma zejść : 478 m
• Region: Pasma Pewelsko-Krzeczowskie
• Najwyższy punkt: Żurawnica, Kozie Skały, 715 m n.p.m.
• Punkty GOT: 11
Palcza – Bieńkówka
• Suma podejść : 229 m
• Suma zejść: 169 m
• Region: Beskid Makowski
• Najwyższy punkt: Babica Zachodnia, 633 m n.p.m.
• Punkty GOT: 6

PROGRAM:  Wyjazd o godzinie 8.00 z ulicy Podgórskiej w Dobczycach, powrót

 ok.15,00

Data:  11 lutego 2023 r. (SOBOTA) 

Cena  75,00 zł

Członkowie PTTK O/Dobczyce (z opłaconą składką) 70,00

Na trasie planujemy ognisko, prosimy o zabranie kiełbasek 🙂 i dobrego humoru 🙂

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570.

lub biuro ul Podgórska 1

 Po przyjęciu zgłoszenia możliwość wpłaty konto nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem odznaki 

MAŁY SZLAK BESKIDZKI

Zaproszenie na wycieczkę w dn. 25.02.2023

Zapraszamy na kolejną wycieczkę w ramach wspólnego zdobywania  Odznaki „MAŁEGO SZLAKU BESKIDZKIEGO”

 ZEMBRZYCE – PALCZA

Przebieg trasy:   Zembrzyce – Chełm –  Palcza                    

Łącznie ok. 14 km

 • Suma podejść 452 m
 • Suma zejść 329 m
 • Region: Pasma Pewelsko-Krzeczowskie, Beskid Makowski
 • Najwyższy punkt Chełm, rozejście szlaków, 612 m n.p.m.
 • Punkty GOT 17

PROGRAM:  Wyjazd o godzinie 8.00 z ulicy Podgórskiej w Dobczycach

 Data:  25 lutego 2023 r. (SOBOTA) 

Cena  75,00 zł

Członkowie PTTK O/Dobczyce (z opłaconą składką) 70,00

Na trasie planujemy ognisko, prosimy o zabranie kiełbasek 🙂 i dobrego humoru 🙂

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570.

lub biuro ul. Podgórska 1

 Po przyjęciu zgłoszenia możliwość wpłaty konto nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem odznaki 

http://www.msw-pttk.org.pl/odznaki/reg_odznak/reg_otmszb.html

 

Msza św. za zmarłych członków PTTK

w Radziszowie

Godz. 17,00

MAŁY SZLAK BESKIDZKI

Zaproszenie na wycieczkę w dn. 04.03.2023

Zapraszamy na kolejną wycieczkę w ramach wspólnego zdobywania  Odznaki „MAŁEGO SZLAKU BESKIDZKIEGO”

 BABICA ZACHODNIA – MYŚLENICE

Przebieg trasy:   Babica Zachodnia- Babica- Sularzówka – Myślenice                   

Łącznie ok. 17 km

 • Suma podejść : 423 m
 • Suma zejść : 614 m
 • Region: Beskid Makowski, Pogórze Wielickie
 • Najwyższy punkt: Babica, 728 m n.p.m.
 • Punkty GOT: 17

PROGRAM:  Wyjazd o godzinie 8.00 z ulicy Podgórskiej w Dobczycach

Data:  4 marca 2023 r. (SOBOTA) 

Cena  65,00 zł

Członkowie PTTK O/Dobczyce (z opłaconą składką) 60,00

Na trasie planujemy ognisko, prosimy o zabranie kiełbasek 🙂 i dobrego humoru 🙂

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570.

lub biuro ul. Podgórska 1

 Po przyjęciu zgłoszenia możliwość wpłaty konto nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem odznaki 

http://www.msw-pttk.org.pl/odznaki/reg_odznak/reg_otmszb.html

 

MAŁY SZLAK BESKIDZKI

Zaproszenie na wycieczkę w dn. 18.03.2023

Zapraszamy na kolejną wycieczkę w ramach wspólnego zdobywania  Odznaki „MAŁEGO SZLAKU BESKIDZKIEGO”

MYŚLENICE – PRZEŁĘCZ JAWORZYCE

 Przebieg trasy:    Myślenice   – Uklejna – Działek – Schronisko na Kudłaczach – Łysina – Lubomir – Przełęcz Jaworzyce      

Łącznie ok. 16 km

 • Suma podejść: 879 m
 • Suma zejść: 587 m
 • Region: Beskid Makowski, Beskid Wyspowy
 • Najwyższy punkt: Lubomir, 904 m n.p.m.
 • Punkty GOT: 23

PROGRAM:  Wyjazd o godzinie 8.00 z ulicy Podgórskiej w Dobczycach

 Data:  18 marca 2023 r. (SOBOTA) 

Cena  50,00 zł

Członkowie PTTK O/Dobczyce (z opłaconą składką) 45,00

Na trasie planujemy ognisko, prosimy o zabranie kiełbasek 🙂 i dobrego humoru 🙂

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570.

lub biuro ul. Podgórska 1

 Po przyjęciu zgłoszenia możliwość wpłaty konto nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem odznaki 

http://www.msw-pttk.org.pl/odznaki/reg_odznak/reg_otmszb.html

 

MAŁY SZLAK BESKIDZKI

Zaproszenie na wycieczkę w dn. 01.04.2023

Zapraszamy na kolejną wycieczkę w ramach wspólnego zdobywania  Odznaki „MAŁEGO SZLAKU BESKIDZKIEGO”

 MSZANA DOLNA – PRZEŁĘCZ JAWORZYCE

 Przebieg trasy:     Mszana Dolna – Lubogoszcz – Kasina Wielka –

 bacówka na Wierzbanowskiej Górze-  Przełęcz Jaworzyce

Łącznie ok. 18,5 km

 • Suma podejść 1113 m
 • Suma zejść 939 m
 • Region Beskid Wyspowy
 • Najwyższy punkt Lubogoszcz, 968 m n.p.m.
 • Punkty GOT 27

PROGRAM:  Wyjazd o godzinie 8.00 z ulicy Podgórskiej w Dobczycach

 Data:  1 kwietnia  2023 r. (SOBOTA) 

Cena  50,00 zł

Członkowie PTTK O/Dobczyce (z opłaconą składką) 45,00

Na trasie planujemy ognisko, prosimy o zabranie kiełbasek 🙂 i dobrego humoru 🙂

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570.

lub biuro ul. Podgórska 1

 Po przyjęciu zgłoszenia możliwość wpłaty konto nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem odznaki 

http://www.msw-pttk.org.pl/odznaki/reg_odznak/reg_otmszb.html

 

MAŁY SZLAK BESKIDZKI

Zaproszenie na wycieczkę w dn. 15.04.2023

Zapraszamy na kolejną wycieczkę w ramach wspólnego zdobywania  Odznaki „MAŁEGO SZLAKU BESKIDZKIEGO”

RABKA ZARYTE – LUBOŃ W. –  MSZANA DOLNA

Przebieg trasy:     Rabka Zaryte – Luboń Wielki – Mszana Dolna 

Łącznie ok. 13 km

 • Suma podejść: 614 m
 • Suma zejść: 689 m
 • Region: Pogórze Orawsko-Jordanowskie, Beskid Wyspowy
 • Najwyższy punkt: Skrzyżowanie na Luboniu, 1013 m n.p.m.
 • Punkty GOT: 16

PROGRAM:  Wyjazd o godzinie 8.00 z ulicy Podgórskiej w Dobczycach

 Data:  15 kwietnia  2023 r. (SOBOTA) 

Cena  50,00 zł

Członkowie PTTK O/Dobczyce (z opłaconą składką) 45,00

Na trasie planujemy ognisko, prosimy o zabranie kiełbasek 🙂 i dobrego humoru 🙂

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570.

lub biuro ul. Podgórska 1

 Po przyjęciu zgłoszenia możliwość wpłaty konto nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem odznaki 

http://www.msw-pttk.org.pl/odznaki/reg_odznak/reg_otmszb.html

 

Przewodnicy PTTK

zapraszają

na wycieczkę krajoznawczą

 KĄŚNA DOLNA – BOBOWA- JEŻÓW

 • Dwór w Kąśnej Dolnej to jedyna zachowana na świecie posiadłość I.J. Paderewskiego – mieszczą się w niej sale o charakterze muzealnym oraz prowadzona jest działalność koncertowa.
 • Bobowa uznawana za stolicę polskiej koronki klockowej
 • Jeżów słynie z zachowanego XVI w. kasztelu- dworu obronnego

 Wyjazd godz. 8,00

w dn. 16.04. 2023 r.

Wycieczka organizowana jest w ramach projektu : „Przewodnicy PTTK mieszkańcom” wspieranego przez Gminę Dobczyce.

Dla mieszkańców Gminy wyjazd jest nieodpłatny.

Ubezpieczenie członków PTTK w ramach opłaconej składki członkowskiej pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Wstępy do zwiedzanych obiektów – we własnym zakresie.

Informacje i zgłoszenia:

Tel 505 451 570 lub biuro PTTK ul. Podgórska 1

(do wyczerpania miejsc)

 

Zapraszamy na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie z wejściem na Łysicę zaliczaną do Korony Gór Polski

22 kwietnia 2023 r

Wyjazd godz. 7,00

Przejazd do Świętej Katarzyny, – wyjście na Łysicę (grupa górska) wstęp do Parku 9,00 zł/os

– pozostali zwiedzają Świętą Katarzynę

– wspólny przejazd do Opatowa , zwiedzanie m.in. Kolegiaty i Bramy Warszawskiej

cegiełka do Kolegiaty 5,00zł/os

– przerwa na obiad, kawę

Powrót w godzinach wieczornych ok. 19,00

Cena : sympatycy 180,00

członkowie PTTK O/Dobczyce z opłaconą składką członkowską 170,00 zł

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc tel. 505 451 570.

lub biuro PTTK Dobczyce, ul. Podgórska 1

Po przyjęciu zgłoszenia możliwość wpłaty konto nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

Zapraszamy na wycieczkę na CZUPEL zaliczany do Korony Gór Polski

oraz do BIELSKA BIAŁEJ

6 maja 2023 r

Wyjazd godz. 7,00

W programie m. in.

 • Przejazd do Bielska Białej zwiedzanie najciekawszych historycznie i architektonicznie miejsc
 • wejście na CZUPEL zaliczany do KORONY GÓR POLSKI (grupa górska)
 • Suma podejść 348 m
 • Suma zejść 681 m
 • Region Beskid Mały
 • Najwyższy punkt Czupel, 930 m n.p.m.
 • Punkty GOT 13
 • pozostali spacerują do schroniska na Magurce (ok. 2 km)

Cena : sympatycy 110,00

członkowie PTTK O/Dobczyce z opłaconą składką członkowską 100,00 zł

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc tel. 505 451 570.

lub biuro PTTK Dobczyce, ul. Podgórska 1

Po przyjęciu zgłoszenia możliwość wpłaty konto nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

ZAWSZE PIĘKNE BIESZCZADY

Biuro Turystyczne CTA Łukasz Bajer i przewodnicy PTTK O/Dobczyce zapraszają na wycieczkę  w Bieszczady

20 – 21 maja 2023 r.

1 dzień

WYJAZD GODZ. 6.00
Grupa górska
– przejazd do Mucznego- wyjście w góry – Bukowe Berdo- Tarnica- Wołosate, ok 5h w górach
– obiadokolacja, nocleg
Grupa objazdowa
– CPL Muczne- wystawa przyrodnicza
– Zagroda Żubrów
– Muzeum Historii Bieszczad
– obiadokolacja, nocleg

2 dzień
– śniadanie
– Solina- spacer po koronie zapory lub przejazd koleją gondolową nad zaporą
– Sanok- spacer po mieście lub wystawa malarstwa Zdzisława
Beksińskiego
– czas na obiad (we własnym zakresie)
– powrót w godzinach wieczornych

Cena od osoby: od 420 zł (bez biletów wstępu)

Ceny biletów:

– BPDN- 8 zł/ os
– CPL Muczne- wystawa przyrodnicza- 8 zł/ os
– Muzeum Historii Bieszczad- 9 zł/os
– Przejazd koleją gondolową nad zaporą w dwie strony- 39 zł/ os
– Wystawa malarstwa- 22zł/ os

Podana cena dla 40 osób płatnych zawiera:
– opiekę przewodnika, pilota,
– nocleg i wyżywienie wg. programu,
– przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,
Cena nie zawiera:
– biletów wstępu
W przypadku mniejszej ilości uczestników, cena może ulec zmianie.
Podany program ma charakter ramowy i kolejność zwiedzanych punktów
programu, może ulec zmianie.

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570 lub biuro PTTK, Dobczyce,  ul Podgórska 1

 Po przyjęciu zgłoszenia możliwość wpłaty konto nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

SKRZYCZNE/ lub ŻYWIEC

Zaproszenie na wycieczkę  w dniu 3 czerwca 2023 r.

Przewodnicy  PTTK O/Dobczyce zapraszają do wspólnego zdobywania „KORONY GÓR POLSKI  czyli 28 szczytów poszczególnych pasm górskich Polski

3 czerwca zdobywamy SKRZYCZNE 1257 m n.p.m.

 • Suma podejść 914 m
 • Suma zejść 509 m
 • Region Beskid Śląski
 • Najwyższy punkt Schronisko PTTK Skrzyczne, 1257 m n.p.m.
 • Punkty GOT 23

Przejście ok. 13  km, 5 godz. + odpoczynki  

Zamiast wyjścia górskiego możliwość zwiedzania MUZEUM BROWARU ŻYWIEC i  Golgoty Beskidów na Wzgórzu Matyska

Wyjazd godz. 7,00

Cena :

Dla „górołazów”100,00 zł

Dla zwiedzających Muzeum Browaru 140,00  zł

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570 lub biuro ul Podgórska 1

 Po przyjęciu zgłoszenia możliwość wpłaty konto nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

Treść Elementu

Treść Elementu

Treść Elementu

Korona Gór Polskich

SUDETY – odsłona druga

Hej!

Tu jest nasz plan na 28,29 i 30 lipca 2023

Zapraszamy Was na Zachód, taki trochę dziki zachód, ale będziemy go sobie jakoś górsko oswajać. Planujemy, aby być w Górach Wałbrzyskich, Kamiennych, Kaczawskich, Izerskich i jeszcze w Rudawach Janowickich.

Czy uda się to wszystko zobaczyć i przejść przynajmniej kawałki w trzy dni? Jeżeli nie pojedziemy to się nie dowiemy.

Czy jesteście gotowi na ponad 50 km maszerowania i prawie 2200 metrów podejść. Jeśli tak, zapisujcie się na naszą wycieczkę!

A oto nasza wycieczka

Nasz cel na ostatni lipcowy weekend to najdalej na zachód wysunięte szczyty KGP

Jeśli siły i humory nam dopiszą to zdobędziemy :

 • Chełmiec 851 m n.p.m w Górach Wałbrzyskich
 • Waligórę 936 m n.p.m w Górach Kamiennych
 • Skopiec 724 m n.p.m. w Górach Kaczawskich
 • Skalnik 945 m n.p.m. w Rudawach Janowickich
 • Wysoką Kopę 1126 m n.p.m. w Górach Izerskich

Dzień 1

NA ZACHODZIE SŁOŃCE ZACHODZI

Wyjazd rano o 5:30 przejazd do Lubomina.

Około 12 ruszymy   zielonym szlakiem na Chełmiec najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich zejdziemy sobie do miejscowości Boguszów Gorce.

około 7 km przejścia i 350 metry pod górę czas wycieczki to 3 h.

Wsiadamy do naszego pojazdu i  jedziemy na południe do pięknego Sokołowska maszerujemy na wschód w kierunku szczytu Waligóry

około 8 km przejścia i 460 metry pod górę czas wycieczki to 4 h,

a potem ruszamy w kierunku noclegu.

Dzień 2

TAJEMNICE GÓR IZERSKICH

Przejdziemy sobie przez Izerską łąkę i zobaczymy jak tam pięknie.

Wycieczka na Wysoką Kopę około 19 km 500 m pod górę,  jakieś 7 godzin

i zasłużony nocleg

Dzień 3

CZY ZDĄŻYMY W SOKOLIKI?

Z Wojcieszowa żółtym szlakiem na Skopiec , zejście do Komarowa, około 7 km, czas wycieczki 3 h pod górę 370 m

Przejazd do Kowar skąd wybieramy się na najwyższy szczyt Rudaw Janowickich czyli Skalnik około 10 km, 4 godziny i niecałe 500 m pod górę. Zejście do Strużnicy i może jeszcze uda się zobaczyć Sokoliki 🙂

Ruszymy do domu by raczej późnym wieczorem przyjechać do Dobczyc.

Noclegi w Szklarskiej Porębie w Schronisku turystycznym Wojtek sale 4 – 6 osobowe.

Cena 600 zł

Cena zawiera: transport komfortowym busem, 2 noclegi, ubezpieczenie, bilet do Karkonoskiego Parku Narodowego, opiekę przewodnika

Cena nie zawiera: wyżywienia podczas wycieczki

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570 lub biuro ul Podgórska 1

 Po przyjęciu zgłoszenia możliwość wpłaty konto nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

 

Treść Elementu

Treść Elementu

Treść Elementu

Treść Elementu

Treść Elementu

Treść Elementu